Medarbejderanalyser

Stacks Image 7
Hvorfor måle medarbejdernes holdninger?
Udviklingssamtaler og løbende dialog med medarbejderne er vigtig, men det giver ikke altid svar på, hvad medarbejderne i virkeligheden mener og tænker. Hvis du ikke ved, hvordan dine medarbejdere oplever deres jobsituation, og hvordan de trives med kolleger, chefer, arbejdsopgaver og virksomheden, risikerer du både lav effektivitet og at miste værdifulde nøglepersoner.
Solution Surveys medarbejderanalyser tager udgangspunkt i anerkendt HR teori og omfattende praktisk erfaring inden for organisationsudvikling. Vores analyser giver ledere på alle niveauer i virksomheden et præcist overblik over den aktuelle medarbejdersituation, samt hvilke faktorer, der skaber medarbejderes trivsel og loyalitet over for virksomheden. Ved at bruge den direkte feedback fra medarbejderne, kan virksomhedens strategiske beslutninger styres i den rigtige retning og de proaktive skridt der tages for at øge medarbejdertilfredsheden baseres på konkret viden, og ikke bare tro.
Skabelsen af fremdriftsenergi i din virksomhed
For at bevæge en organisation effektivt til succes er udgangspunktet at skabe den nødvendige fremdriftsenergi blandt medarbejderne.
Medarbejdere, der har stor fremdriftsenergi, bidrager tydeligt og positivt på alle fronter. De ser muligheder frem for hindringer. De kommer uopfordret med forslag til forbedringer. Og opstår der et problem, angribes dette konstruktivt og løses. Udvikling af fremdriftsenergien bygger på 4 faktorer:
• Målene for medarbejderne skal være klart formuleret.
• Mål har det med at påvirke menneskers drivkraft i positiv retning.
• Mennesker trives i et stimulerende miljø. Det er her lederens forståelse for medarbejderen kommer i spil.
• Trygge rammer frigiver mere energi, idet arbejdet kan gøres under rimelig forudsigelige betingelser.
• Positivt pres sætter fremdriftsenergien i bevægelse.
Analyseprocessen
Medarbejderanalyser fra Solution Surveys tager typisk udgangspunkt i:
• Generel tilfredshed
• Medarbejderens syn på egen arbejdssituation
• Medarbejderens syn på nærmeste leder
• Arbejdsklimaet i egen afdeling
• Medarbejderens generelle syn på virksomheden
• Medarbejderloyalitet
En af de måde vi præsenterer data er ved vores intuitivt logiske udviklingsgrafer, hvor scoren på hvert enkelt spørgsmål kobles med kundernes prioritering af, hvilke emner, der er de vigtigste. Derved skabes grundlag for en letforståelig prioritering af de fremtidige indsatser:

Medarbejderloyalitet
Det fremhæves ofte, at medarbejderne er virksomhedens væsentligste ressource, og det er ubestrideligt, at medarbejdernes adfærd er særdeles afgørende for kundernes oplevelse af virksomheden og dens produkter. Udgangspunktet er, at loyale medarbejdere typisk vil forblive i virksomheden i længere tid end mindre loyale medarbejdere, og dermed giver loyale medarbejdere mulighed for, at fx langvarige kunderelationer kan opbygges, at erfaringer akkumuleres inden for virksomheden, samt at investering i medarbejder- og ledelsesudvikling bliver rentabel.
Derfor viser alle medarbejderanalyser fra Solution Surveys i overskuelige grafer den beregnede medarbejderloyalitet, ligesom resultaterne benchmarkes med vores omfattende database

Udbyttet af medarbejderanalysen
Analysens resultater præsenteres for opdragsgiver, hvor resultater, konklusioner, tolkninger og anbefalinger blive diskuteret, og i fællesskab udarbejdes en handlingsplan for, hvad der videre skal ske. Vores erfaringer fortæller os, at det engagement, der skabes ved at udarbejde en konkret handlingsplan i meget høj grad er med til at sikre, at udviklingstiltagene også føres ud i livet. Nyttiggørelse af analyseresultaterne er det styrende princip ved alle vores analyser – vi leverer ikke bare en rapport, men tilbyder også en implementeringsproces, der sikrer effekt og udbytte.